774 808 338
general terms and conditions
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
společnosti PRIMA CAR, s.r.o., se sídlem Hybešova 985/30, ‚Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 60733853, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17688, (dále jen „Provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s provozem a poskytováním služeb ze strany Provozovatele v rámci následujících fitness center v Brně i Jihlavě:
  • Fitness Fitpeople Billa, na adrese Havlíčkova 13, 586 01 Jihlava, kontakt: recepce: +420 776 090 829, vedoucí pobočky: Zdeněk Štrof (Fitness Billa), www.fitpeople.cz
  • Fitness Fitpeople Bedřichov, na adrese 8. března 2a, 586 01 Jihlava, kontakt recepce: +420 774 439 244, mail: info@fitpeople.cz (Fitness Bedřichov), www.fitpeople.cz
společně dále v textu též „fitness centrum“
2.Fitness Fitpeople Bedřichov (částečně samoobslužné fitness centrum)
Fitness Bedřichov představuje samoobslužné fitness centrum, které funguje v rozšířené provozní době (4:00 hod. – 24:00 hodin); provozní řád je přístupný na webových stránkách.
Podmínky pro návštěvu samoobslužného fitness centra jsou:
a) Zákazník musí vlastnit kartu fitpeople, která mu bude na žádost vystavena na recepci fitness centra,
b) Zákazník podepíše a na recepci fitness centra odevzdá podmínky využívání fitness centra, kde se zaváže k dodržování podmínek fitness centra tak, jak jsou Provozovatelem nastaveny,
c) Zákazník zakoupí členství (viz. čl. II odst. 3) ve fitness centru na 6 -12 měsíců,
d) Zákazník musí mít vždy na depozitu minimální zůstatek vyšší než 100,--Kč (pokud by byl nižší, nemůže zákazník služeb samoobslužného fitness využívat).
Bližší podmínky jsou stanoveny v provozním řádu pro samoobslužné fitness a dalších dokumentech, které budou zákazníkovi na základě jeho požadavku ke zřízení možnosti využívat samoobslužné fitness předloženy na recepci fitness centra.
3. Fitness Fitpeople Billa je obsluhované fitness centrum, jejichž provozní doba je vždy aktualizována na www.fitpeople.cz.
4. Zákazník. Zákazníkem fitness centra se rozumí osoba, která využívá služeb fitness centra v rozsahu dle jeho aktuální nabídky, která je vždy uvedena na webových stránkách fitness centra www.fitpeople.cz, tj. zejména využívá služeb posilovny, sálů pro hromadné lekce, solárií, souvisejících částí fitness center a dalších souvisejících služeb (masáže atd.). Zákazník může služby fitness centra využívat jako jeho registrovaný zákazník (který je na základě registrace oprávněn čerpat výhody, které Poskytovatel vyhrazuje pro registrované zákazníky), případně i bez registrace
5. Služby. Rozsah služeb poskytovaných v rámci provozu fitness center je vždy uveden a aktualizován na webových stránkách www.fitpeople.cz, a to včetně aktuálního ceníku jednotlivých služeb. K využití některých služeb se vyžaduje předchozí on-line (příp. telefonická) rezervace dle podmínek uvedených v rezervačním systému na www.fitpeople.cz. Pro vstup do rezervačního systému, který umožňuje on-line rezervaci se vyžaduje předchozí registrace. Registrací poskytuje zákazník Poskytovateli nezbytné údaje, které slouží pro řádné naplnění práv a povinností vyplývajících pro Poskytovatele z poskytován služeb v rámci fitness centra ve vztahu k zákazníkovi. Zpracování údajů je rozvedeno v samostatné části těchto obchodních podmínek. Postup pro registraci je uveden na www.fitpeople.cz. Pokud se návštěvník registruje, může služeb fitness center využívat za zvýhodněných podmínek. Poskytovatel je při poskytování služeb v rámci fitness center (ať už s předchozí rezervací či bez ní) omezen technickými i kapacitními možnostmi fitness center (v ojedinělých případech i omezeními vycházejícími z platné a účinné legislativy ČR) a zákazník proto bere na vědomí, že poskytnutí nabízených služeb je ze strany Poskytovatele podmíněno dostatečnou kapacitou. Pokud je kapacita vyčerpána, není možné se na služby, které rezervaci vyžadují (skupinové lekce např.), přihlásit. Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn požadovat v takovém případě jakoukoli kompenzaci za nemožnost využití služeb z důvodu plné kapacity či technických (nebo vládních) omezení.
6. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek obchodu. Na smluvní vztah Provozovatele a zákazníka se aplikují obchodní podmínky platné a účinné v době, kdy se služba ze strany Poskytovatele zákazníkovi poskytuje.
7. Obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách www.fitpeople.cz i v rámci rezervačního on-line systému. Na vyžádání budou zákazníkovi poskytnuty v tištěné formě na recepci fitness centra.
8. Zákazník, který čerpá služby v kterémkoli fitness centru uvedeném v článku I odst. 1 těchto obchodních podmínek prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je v rámci čerpání služeb fitness center dodržovat.
Článek II.
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena služeb (příp. zboží) je pro každou službu uvedena na webových stránkách www.fitpeople.cz tak, že je vždy uvedena cena základní a u jednotlivých variant uvedených níže ad a až c je uvedena i cena zvýhodněná.
Zákazník může využívat a hradit poskytované služby následujícími způsoby:
a) pořízením permanentky dle aktuálních podmínek uvedených na webových stránkách fitness centra;
b) zakoupením členství ve fitness centru;
c) uhrazením depozitu, ze kterého pak čerpá služby (příp. i výrobky) za zvýhodněných podmínek
d) v hotovosti jednorázově na recepci fitness centra (včetně úhrady platební kartou).
Způsoby a) – c) je možné zakoupit jako na recepci fitcentra, tak prostřednictvím aplikace FITPEOPLE, případně v rámci rezervačního systému přístupného registrovaným zákazníkům. Postup je vždy uveden v rámci aplikace, nebo případně na webových stránkách www.fitpeople.cz.
Zákazník zvolí variantu úhrady čerpaných služeb před započetím jejich čerpání a bere na vědomí, že po zakoupení není možné zvolenou variantu měnit (s výjimkou případu uvedeného níže v tomto článku- depozit).
2. Permanentky:
Na webových stránkách je vždy uvedena aktuální nabídka permanentek, kterými je možné předplatit si vstupy do posilovny (příp. na hromadné lekce, solárium). Ceny permanentek se odvíjejí od množství zakupovaných vstupů a jejich aktuální ceník je uveden na www.fitpeople.cz.
Permanentky opravňují ke vstupu na zvolenou službu (podle druhu permanentky) a jsou prodávány na počet vstupů.
Platnost zakoupené permanentky je 6 měsíců od jejího zakoupení. Zákazník je povinen zakoupit si takovou permanentku, která zohledňuje jeho cvičební plán tak, aby ji do 6 měsíců vyčerpal.
V případě, že vstupy nevyčerpá, po 6 měsících propadají a jsou nevratné. Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn požadovat jakoukoli kompenzaci či náhradu za nevyčerpané vstupy po marném uplynutí 6 měsíců od zakoupení permanentky.
Permanentka je přenosná, není vázána na konkrétního zákazníka.
Každým vstupem resp. využitím služby se odečítá jeden vstup ze zakoupené permanentky.
Permanentka neslouží k nákupu zboží v rámci prodeje na recepci fitness centra; slouží pouze pro čerpání zvolené služby za zvýhodněných podmínek.
Zákazník bere na vědomí, že i když je oprávněn k určitému počtu vstupů resp. využití zvolených služeb v rámci fitness centra, dodávka těchto služeb ze strany Poskytovatele je stejně jako v ostatních případech podmíněna dostatečnou kapacitou fitness centra. Zakoupení permanentky neopravňuje bez dalšího zákazníka k přednostnímu využívání služeb fitness centra. Výhoda permanentky spočívá v tom, že člen využívá služby na základě permanentky zvýhodněně, ale to v rozsahu a způsobem, který kapacita fitness centra umožňuje. Tuto skutečnost je zákazník povinen zohlednit při výběru a volbě příslušné formy úhrady ze využívané služby fitness centra.
3. Členství:
Na webových stránkách www.fitpeople.cz. jsou vždy uvedeny aktuální podmínky zakoupení členství ve fitness centru. Členství opravňuje k neomezenému vstupu do posilovny.
Členství se zřizuje pro konkrétního zákazníka a je nepřenositelné.
Pro založení členství se vyžaduje pořízení fotografie člena při jeho založení. Zákazník uděluje pořízením členství ve fitness centru svůj souhlas s tím, aby Poskytovatel zpracoval v souvislosti s vedením jeho členského účtu jeho osobní údaje včetně fotografie, a to v nezbytném rozsahu k naplnění práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu Poskytovatele a zákazníka.
Platnost členství se sjednává na určitou dobu dle výběru zákazníka z nabídky na www.fitpeople.cz, příp. na základě individuálně sjednaných podmínek se zákazníkem.
Zákazník nemá nárok na vrácení uhrazené částky za členství, pokud z jakéhokoli důvodu nemůže/nechce členství využívat, nemá ani nárok za případné nevyužití uhrazeného členského poplatku za dobu na kterou bylo členství zřízeno. Uhrazená částka za členství je nevratná. Členství ve fitness centru se netýká nákupu zboží prodávaného ve fitness centru, ani využívání skupinových lekcí realizovaných fitness centrem. Zákazník bere na vědomí, že i když je oprávněn k neomezenému využití služeb v rámci fitness centra, dodávka těchto služeb ze strany Poskytovatele je stejně jako v ostatních případech podmíněna dostatečnou kapacitou fitness centra. Zakoupení členství neopravňuje bez dalšího zákazníka k přednostnímu využívání služeb fitness centra a vztahují se na něj obecné podmínky pro využívání fitness centra tak, jak jsou uváděny na www.fitpeople.cz. Výhoda spočívá v tom, že člen využívá služby na základě svého členství bezplatně, a to v rozsahu a způsobem, který kapacita fitness centra umožňuje.
4. Depozit.
Možnosti zakoupení depozitu a na to navazující slevy z cen poskytovaných služeb jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na www.fitpeople.cz.
Depozit opravňuje zákazníka k využívání veškerých služeb (včetně nákupu zboží) poskytovaných Poskytovatelem v rámci fitness centra za zvýhodněných podmínek (s výjimkou zboží) s tím, že zvýhodnění závisí na výši depozitu, který zákazník na svůj účet zakoupí. Po každém vstupu je z depozitu odečítána zvýhodněná částka za vstup, jejíž výše se odvíjí od poskytnuté slevy v závislosti na výši zakoupeného depozitu (konkrétní informace k výším depozitu a poskytovaným slevám jsou uvedeny na www.fitpeople.cz) a je po zakoupení příslušné částky depozitu automaticky nastavena k účtu zákazníka. Stejné platí i pro účast na skupinových lekcích.
Z depozitu je možné zakupovat i výrobky prodávané na recepci fitness centra (příslušná částka je vždy odečtena z depozitu zákazníka).
Depozit má neomezenou platnost. Sleva z poskytovaných služeb, která je vázána na výši depozitu, je ale platná pouze po dobu 1 roku od zakoupení depozitu. V případě, že bude zákazník chtít nevyčerpaný depozit kdykoli po dobu jeho existence vyplatit zpět, budou mu dopočteny veškeré služby, které za dobu využívání služeb z depozitu čerpal, do plné ceny (resp. rozdíly v ceně služby bez slevy a se slevou vázanou k depozitu) a tato částka mu bude ze strany Provozovatele jednostranně započtena na zbývající část depozitu, která mu bude vyplacena. Administrativní poplatek za vyplacení depozitu (včetně dopočtení ceny služeb dle předchozího odstavce) je zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 500,--Kč. Sleva je v případě depozitu na služby poskytována s podmínkou kompletního vyčerpání depozitu ve lhůtě 1 roku, jinak se má za to, že zákazník platil na plnou cenu vyčerpaných služeb pouze zálohu, která mu při nedodržení podmínek poskytnutí slevy, bude dopočtena.
Pokud po uplynutí 1 roku z depozitu ještě nějaká částka zbývá (depozit nemá omezenou platnost, nepropadá ve prospěch Provozovatele), bude zákazníkovi odečítáno čerpání služeb v plné ceně dle aktuálního ceníku až do úplného vyčerpání depozitu. V případě, že bude zákazník chtít depozit vyplatit po uplynutí 1 roku od jeho vložení na účet, je vyplacení zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 500,--Kč.
Depozit je přenosný; zákazník může umožnit využívání svého depozitu komukoli, kdo uvede registrační údaje pro identifikaci depozitu při vstupu do fitness centra na recepci. Zákazník si sám odpovídá za to, komu zpřístupní údaje pro využití depozitu. Za případné zneužití neodpovídá Poskytovatel.
Nákup depozitu je možný osobně na recepci fitness centra, příp. on-line po přihlášení do svého účtu (postup je na www.fitpeople.cz), případně v aplikaci FITPEOPLE. Depozit je připsán po uhrazení peněžní částky (je možno zkontrolovat na svému účtu).
Článek III.
PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ FITNESS CENTRA
1. Již samotným vstupem do prostor fitness centra návštěvník potvrzuje, že je zdravotně způsobilý ke cvičení s tím, že toto cvičení provádí na vlastní odpovědnost. Provozovatel fitness centra nenese odpovědnost za případná zranění, která si návštěvník způsobí v prostorách posilovny, ať již při cvičení, v souvislosti s ním, nebo mimo něj, nehledě na to, zda si zranění přivodí při cvičení s využitím cvičebních zařízení či pomůcek Provozovatele. Každý návštěvník již samotným vstupem do prostor posilovny potvrzuje, že byl ze strany Provozovatele seznámen s provozem posilovny, s jednotlivými cvičebními zařízeními a pomůckami a s tím, jak se používají, přičemž všem těmto skutečnostem a okolnostem návštěvník rozumí. V případě, že si s obsluhou a využitím cvičebních pomůcek neví rady, obrátí se pro pomoc na trenéra či jinak odborně způsobilé osoby, která je přítomna na recepci fitness centra a může zákazníkům poskytnout příslušnou podporu. Zákazník si rovněž může (za úplatu dle aktuálního ceníku) vyžádat asistovaný trénink (cvičební plán) s trenérem. Návštěvníkům není dovoleno si do prostor fitness centra přivést vlastního fitness trenéra.
2. Zákazníci nesmí využívat prostory fitness centra k vlastní komerční výdělečné činnosti, tj. zejména si do prostor fitness centra vodit vlastní klienty a poskytovat jim osobní fitness tréninky, pokud se s Poskytovatelem předem nedohodnou jinak.
3. Návštěvníci nejsou oprávněni nosit do prostor fitness centra vlastní nápoje a konzumovat vlastní potraviny.
4. Návštěvník je povinen respektovat pokyny osob jednajících v zastoupení Poskytovatele (osoby přítomné na recepci fitness centra) a dodržovat veškerá pravidla a povinnosti stanovené těmito podmínkami.
5. Pro vstup na organizované lekce pod vedením trenérů (skupinová lekce, osobní trénink) se vyžaduje (s ohledem na omezenou kapacitu) předchozí on-line nebo telefonická rezervace volného termínu. Rezervaci termínu lze bez sankce zrušit do 6 hodin před jejím zahájením; pokud je lekce zrušena později, úhrada za účast na ni propadá (odečte se z permanentky, příp. z depozitu), a to bez ohledu na důvod, pro který se zákazník nezúčastnil. Částka, kterou je storno zpoplatněno, odpovídá ceně organizované lekce bez zohlednění slevy, která je zákazníkovi v závislosti na jeho podmínkách poskytována (storno poplatek tedy může být vyšší, než částka, kterou by zákazník za využití organizované lekce zaplatil).
6. Zákazníci fitness centra jsou povinni chovat se tak, aby nedošlo ke vzniku žádných škod na majetku Provozovatele či na zdraví ostatních zákazníků a současně jsou povinni chovat se tak, aby vzniku takových případných škod předcházeli.
7. Každý zákazník fitness centra je povinen se bezprostředně po vstupu do prostor posilovny u vchodu vyzout a obout se do čisté sportovní obuvi, jejíž podrážka nezanechává žádné stopy.
8. Každý zákazník fitness centra je povinen dodržovat běžná základní hygienická pravidla (zejména pak i v prostorách šaten, sprch a toalet) spojená se sportovní aktivitou a s využitím přístrojů a pomůcek provozovatele určených k využití při sportu. V prostorách posilovny jsou k dispozici dezinfekční prostředky, s jejichž využitím je každý návštěvník povinen odpovídajícím způsobem očistit po ukončení cvičení jím použitá sportovní náčiní, stroje apod. Každý zákazník fitness centra je povinen počínat si ohleduplně k ostatním návštěvníkům a neobtěžovat je nepřiměřeným hlukem či zápachem.
9. Každý návštěvník posilovny je povinen po skončení cvičení vrátit jím použitá sportovní náčiní a pomůcky na jejich k tomu určené místo (uklidit je).
10. Každému návštěvníkovi posilovny je k dispozici fitness bar prodávající nápoje a výživové a potravinové doplňky. Objednávky provádí na recepci fitness centra. Každý návštěvník posilovny je povinen po skončení cvičení jím případně použité sklenice na pití a další nádobí uklidit na recepci.
11. Zjistí-li kterýkoliv návštěvník posilovny jakoukoliv závadu či poškození jak na objektu posilovny, tak na věcech v posilovně umístěných, je povinen o tom bezodkladně informovat Provozovatele prostřednictvím osoby přítomné na recepci fitness centra tak, aby mohla být závada bezodkladně vyřešena, příp. aby mohlo být ze strany poskytovatele zamezeno/omezeno užívání vadného stroje. V případě, že závadu způsobí návštěvník, je povinen škodu Provozovateli v plné výši nahradit.
12. Posilovací stroje se návštěvník zavazuje používat výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny a způsobem, který posilovací stroj nepoškozuje. Činky a jiná závaží je návštěvník povinen používat pouze v prostoru, který je k tomu vyhrazen (speciálně upraven), a nesmí činky mimo tyto prostory vynášet. Při zvedání činek a jejich pokládání s nimi návštěvník nekontrolovaně nehází a nespouští je tak, aby rušil všechny v prostorech fitness centra hlukem z jejich odhazování, příp. ničil podlahu fitness centra. Návštěvník je povinen vždy používat bezpečnostní pojistky a uzávěry, pokud na posilovacích strojích jsou.
13. Ve všech prostorách fitness centra (jak posilovna, tak šatny, toalety, sprchy atd…) je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a je všude přísný zákaz kouření.
14. Do všech prostor fitness centra je přísný zákaz vnášení nebezpečných látek (jedy, výbušniny, zbraně, nože, chemikálie, hořlaviny atd.) a všech ostatních předmětů, které jsou způsobilé ohrozit ostatní návštěvníky fitness centra.
15. Na ukládání oděvů po dobu jejich přítomnosti ve fitness centru jsou návštěvníkům k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. Při odchodu z fitness centra je návštěvník povinen skříňku vyklidit a odemknutou nechat k užívání dalším návštěvníkům. Za ztrátu, poškození či zničení věcí uložených mimo uzamykatelnou skříňku nese odpovědnost návštěvník. Návštěvník bere na vědomí, že skříňka slouží pouze a jen pro ukládání oblečení. V případě, že má návštěvník zájem do dlouhodobý pronájem skříňky, je možné tak učinit na základě dohody s Poskytovatelem a za podmínek dle aktuálního ceníku dostupného na recepci fitness centra. Uživatel skříňky je povinen ji Poskytovateli na základě jeho žádosti kdykoli zpřístupnit, aby Poskytovatel mohl zkontrolovat její obsah (zda neobsahuje nic, čím by návštěvník porušoval tyto obchodní podmínky, příp. obecně závazné právní předpisy).
16. Vnášení cenností, resp. hodnot, které v součtu mají hodnotu nad 5.000,--Kč, do prostoru fitness centra je výlučně na vlastní nebezpečí a Poskytovatel takové vnášení cenností zásadně nedoporučuje. Ve výjimečných případech, je-li to nezbytné, uloží návštěvník cennosti u obsluhy u recepce, kde jsou umístěny trezory, do kterých budou takové cennosti po dobu cvičení návštěvníka uloženy. Za ztrátu či zničení takto vnesených cenností, které návštěvník neuloží v recepci dle předchozí věty, Poskytovatel v žádném ohledu neodpovídá.
17. Návštěvníci fitness centra berou na vědomí, že za účelem ochrany majetku Provozovatele, ochrany majetku návštěvníků, ochrany života a zdraví návštěvníků a za účelem kontroly dodržování provozního řádu fitness centra (pravidel pro chování návštěvníků uvedených v těchto obchodních podmínkách) instaloval provozovatel v prostorách posilovny kamerový systém. Podmínky provozování kamerového systému jsou rozvedeny a specifikovány v Dokumentaci ke kamerovému systému provozovatele PRIMA CAR, který je k dispozici u Provozovatele. Návštěvník potvrzuje, že se s uvedeným dokumentem seznámil.
18. Pro samostatný vstup do posilovny je stanovena věková hranice 15 let. Je-li osoba mladší 15 let, je jí umožněn přístup do posilovny pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě přebírá plnou odpovědnost. Pro malé děti jsou prostory fitness centra nebezpečné a tudíž nevhodné. Přivede-li návštěvník posilovny malé dítě, je povinen zamezit mu, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny, lezlo na posilovací stroje, příp. rušilo ostatní návštěvníky ve využívání služeb posilovny. Pokud je ze strany Poskytovatele umožněn přístup osoby mladší než 18 let (např. na základě souhlasu zákonného zástupce), nepřebírá Poskytovatel za tyto osoby žádnou odpovědnost (a to ani v rámci organizovaných skupinových hodin).
19. Ke cvičení je každý návštěvník povinen používat svůj ručník, který z hygienických důvodů klade pod sebe na sedací a opěrné plochy posilovacích strojů. Pokud si ručník zapomene, má možnost si jej za poplatek vypůjčit na recepci. V případě, že ručník návštěvník nepoužívá, bude upozorněn na porušování povinnosti a v krajním případě může být z prostoru fitness centra pro porušení pravidel chování vyloučen.
20. V případě, že kterýkoliv návštěvník posilovny poruší kteroukoliv povinnost uvedenou v tomto článku obchodních podmínek, byť i jen v jednom případě, je provozovatel oprávněn trvale odepřít a zamezit bez náhrady přístupu tohoto návštěvníka do prostor fitness centra. Tato skutečnost mu bude oznámena i emailovou zprávou odeslanou na elektronickou adresu, pokud ji při registraci uvedl.
21. Pokud se návštěvník dopustí nevhodného chování vůči ostatním návštěvníkům, příp. vůči personálu fitness centra, je Poskytovatel (nebo kterákoli jím pověřená osoba) oprávněn návštěvníka vykázat z prostoru fitness centra jednorázově, či trvale, a to bez nároku na náhradu či vrácení zaplaceného vstupného (bez ohledu na jeho formu toto opatření platí jako pro permanentky, členství, tak depozit). Takovým jednáním se rozumí například užívání hrubých, urážlivých, zraňujících a vulgárních slov, obtěžování ostatních návštěvníků, neslušné až neuctivé narážky na ostatní návštěvníky, příp. personál atd..
22. Návštěvníci jsou povinni ukončit svou činnost ve fitness centru tak, aby nejpozději do konce otevírací doby opustili prostor fitness centra (včetně šatny).
23. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat podmínky pro vstup do fitness centra a práv a povinností při čerpání služeb v souvislosti s jeho provozem.
24. Poskytovatel nezajišťuje svým návštěvníkům plnou kapacitu parkování, nárok na parkování, či jeho kompenzaci nevzniká.
25. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody na majetku či zdraví, které si návštěvník způsobí úmyslně, z nedbalosti či neopatrnosti, ani v souvislosti s přeceněním jeho schopností či podceněním zdravotního stavu. Neodpovídá ani v případě, kdy návštěvník nedodrží zásady správného zacházení s náčiním či stroji a ohrozí tím (příp. způsobí škodu či újmu) jinému návštěvníkovi.
26. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit či rozšířit otvírací dobu fitness centra podle svého vlastního uvážení, je oprávněn v odůvodněných případech i provoz fitness centra dočasně omezit či přerušit. Změny otvírací doby nejsou důvodem pro poskytnutí jakékoli kompenzace návštěvníkům, ani ke snížení či vrácení členských poplatků, či vyplacení depozitu.
27. V případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli Poskytovatele (vyšší moc) si Poskytovatel vyhrazuje právo uzavřít bez dalšího fitness centrum, a to na dobu odpovídající dané situaci (úplně, či částečně) a případně ukončit členství zákazníků s okamžitou účinností. Nárok na náhradu či vrácení již zaplacených poplatků zákazníkovi nenáleží. Zákazník bere na vědomí, že případná opatření (vlády, ministerstva atd.) vydávaná v souvislosti s pandemií COVID – 19 se považují za vyšší moc a postupuje se v souladu s tímto ustanovením.
28. V případě, že nastane okolnost, která dočasně znemožňuje Poskytovateli poskytnout služby dle těchto obchodních podmínek, nemá toto vliv na práva a povinnosti zákazníků a není důvodem pro snížení či vrácení zaplacené ceny za služby ani členských poplatků ani ukončení smlouvy ze strany zákazníka. Za závažné problémy se považuje např. nedostatečná kapacita fitness centra (např. v důsledku omezení kapacity na základě vládních opatření), případně technické problémy, které by využití některých služeb omezily, či vyloučily.
Článek IV.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Zpracování osobních údajů. Poskytovatel informuje zákazníka, že zpracovává pouze takové osobní údaje o zákazníkovi, které jsou nezbytné k plnění práv a povinností vyplývajících pro prodávajícího ze zákona a uzavřené smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Půjde zpravidla o zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V ojedinělých případech – k využívání předem definovaných služeb (např. členství) – je zákazník při pořízení služby požádán o poskytnutí fotografie, která je následně uložena v systému za účelem identifikace osoby využívající danou službu. V případě, že by zákazník s pořízením fotografie v případech, kde je vyžadována, nesouhlasil, musí zvolit jinou službu, která není vázána na identifikaci zákazníka. Zpracování osobních údajů je blíže specifikováno na www.fitpeople.cz.
2. Osobní údaje zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu atd.) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Podrobné informace o zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele jsou uvedeny v dokumentu „Informování o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího www.fitpeople.cz.
3. Kamerový systém. Zákazník, jako návštěvník fitness centra bere na vědomí, že z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů Poskytovatele (ochrana majetku, ochrana života a zdraví osob, kontrola dodržování pravidel fitness centra atd.) a z důvodu ochrany návštěvníků fitness centra, jsou ve cvičebních prostorách umístěny kamery. Dokumentace kamerového systému je k dispozici k nahlédnutí na recepci fitness centra. Hlavním účelem zavedení kamerového systému je případné obstarání důkazních prostředků pro eventuální následné jejich použití Poskytovatelem k ochraně a uplatnění jeho oprávněných zájmů (ochrana majetku Poskytovatele, ochrana života a zdraví osob využívajících samoobslužné fitcentrum, porušování pravidel pro užívání fitcentra a s tím souvisejícím vznikem nebezpečí ve vztahu jak k osobám, tak k majetku Poskytovatele) a k následnému využití získaných údajů/důkazů k uplatnění právních nároků Poskytovatele před orgány Policií ČR (včetně dalších orgánů veřejné správy) při odhalování páchání trestné činnosti a přestupků, příp. před pojišťovnou. S ohledem na hodnoty, které jsou chráněny prostřednictvím monitoringu kamerovým systémem (zdraví a život návštěvníků fitcentra, ochrana majetku Poskytovatele proti krádeži, příp. zničení), a s ohledem na rozsah a hodnotu majetkových hodnot Poskytovatele se využití monitoringu prostřednictvím kamerového systému jeví jako přiměřené, a to i při zohlednění ochrany práv a oprávněných zájmů návštěvníků fitness centra Poskytovatele na ochranu soukromí a osobních údajů, které jsou v rámci všech přijatých opatření šetřeny v maximální možné míře. Poskytovatel má za to, že prostřednictvím provozu kamerového systému dojde i k podstatnému zvýšení bezpečnosti návštěvníků a zamezení pohybu cizích osob (neoprávněných osob) ve fitness centru Poskytovatele. Návštěvník vzal na vědomí, že kamerový systém je v prostorách fitness centra používán a vstupem do fitness centra a využíváním jeho služeb souhlasí s umístěním kamerového systému, jeho využitím a zpracováním osobních údajů pro potřeby uvedené v tomto odstavci.
Článek V.
DORUČOVÁNÍ
Kupující souhlasí s tím, že komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat mimo jiných způsobů i elektronicky, prostřednictvím mailové adresy, kterou kupující uvede při uzavírání kupní smlouvy. Tato komunikace se považuje za dostatečnou.
Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Poskytovatel informuje zákazníka, že zákazník (jakožto spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který by vznikl v souvislosti se smlouvou uzavíranou na základě těchto obchodních podmínek. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz), která vykonává též ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kontaktní údaje Poskytovatele:
PRIMA CAR, s.r.o., se sídlem Hybešova 985/30, ‚Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 60733853, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17688, zastoupená jednatelem společnosti, panem Zdeňkem Štrofem, tel. 774808338, email: info@fitpeople.cz.
Jednotlivé provozovny fitness centra jsou uvedeny v úvodu těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2022